Home Diashows Reisboekenshop Contact> Mijn HT
Vragen? Bel ons op 0522 241146

Nieuws van Sathiko Sath

Sathiko Sath zit niet stil!
De laatste nieuwsbrief van dit studiefonds voor de kinderen van dragers, koks en gidsen in Nepal
dateert van bijna een jaar geleden. Daarnaast verscheen in april van dit jaar het Jaarverslag 2010.
Dat droeg met name een inhoudelijk karakter. De Jaarrekening 2010 waarin de finaciële kant wordt
belicht, was op dat moment nog niet klaar.
In deze nieuwsbrief vindt u als bijlage een samenvatting van die jaarrekening met toelichting.
Daarnaast kunt u lezen hoe het Nederlandse en het Nepalese bestuur gezamenlijk en stap voor stap
de stichting verder uitbouwen. Want we zitten niet stil.

Het eerste schooljaar (2010-2011)
In maart eindigde het eerste schooljaar van 28 bergkinderen op de Little Angels` School (LAS). Ze
gingen allemaal over naar de volgende klas. We ontvingen hun gedetailleerde rapporten. De
meesten kregen de beoordeling `goed` tot `zeer goed`. Een enkeling zelfs `excellent`. Twee kinderen
hadden wat zwakkere resultaten. We blijven het leerproces van alle kinderen op de voet volgen.
Mochten de zwakkeren zwak blijven, dan kijken we of een andere leerweg wellicht meer geschikt
voor ze is. Het nu lopende schooljaar zal meer duidelijkheid moeten geven.
Het nieuwe schooljaar (2011-2012)
In april startte het nieuwe schooljaar voor 47 (!) Sathiko Sathkinderen. Onze voorzitter, Frans van
Meerwijk, was op dat moment in Kathmandu. Vlak daarvoor was hij op trek in Sherpaland, de regio
waar een deel van onze kinderen vandaan komen. Van beide ervaringen deed hij verslag en dat
willen we u niet onthouden.
Hallo allemaal,
... een heel bijzondere trekking … in een gebied waar nauwelijks toeristen komen. Een erg mooie,
typisch Nepalese omgeving ten zuiden van de Everest. Een aantal van onze dragers, koks en gidsen
die regelmatig voor ons werken, woont in dit gebied. Daardoor konden wij van dichtbij het leven
van de mensen in deze remote areas meemaken. De leefomstandigheden en de struggle for life
hebben ons echt geraakt. Maar bovenal de hartelijkheid en gastvrijheid van deze mensen. Een aantal
van onze mensen heeft ons bij hun thuis uitgenodigd. We bezochten plaatselijke schooltjes. Heel
goed bedoelde initiatieven. Maar duidelijk was dat de kwaliteit van deze schooltjes absoluut te
wensen overlaat. Zo vroeg ik aan een onderwijzer waar hij zijn opleiding had gehad. “Op deze
school” zei hij. En daarmee werd bevestigd wat wij al wisten. Als iemand de dorpsschool helemaal
heeft doorlopen is hij/zij geschikt om les te geven. Toch voorzien deze schooltjes ook in een
behoefte. Kinderen leren lezen en schrijven en dat geluk hebben de ouders nooit gekend. Deze
trekking heeft ons precies gegeven wat wij wilden: veel meer dan op trekkings tot nu toe, waar vaak
het accent lag op de overweldigende natuur, hebben we nu kennis kunnen maken met het leven van
de Nepali, in hun eigen omgeving zonder alle moderne voorzieningen die wij zo gewoon vinden.

Terug in Kathmandu lag er natuurlijk heel veel werk te wachten voor Sathiko Sath. Per onderwerp
geef ik jullie wat inzage in waar wij zoal bezig zijn geweest.
· Kennismaking Wij zouden op een vrijdag vanaf een airstrip in de bergen met een Twin
Otter terugkeren naar Kathmandu. Die vlucht werd afgelast omdat er die dag te veel wind
stond. De zaterdag daaropvolgend zou er ergens in de bergen buiten Kathmandu een
picknick worden georganiseerd voor alle kinderen en hun ouders. Alle 47 kinderen waren
inmiddels in Kathmandu en ook vaders en/of moeders waren in de stad. Ze hadden de
kinderen naar Kathmandu gebracht voor de start van het nieuwe schooljaar. Omdat wij niet
op tijd terug konden komen is het hele evenement ter ere van ons een dag uitgesteld!
Hoezo….een andere afspraak…..geen agendaproblemen bij deze mensen!
Deze picknick was bedoeld om de kinderen die nu het nieuwe schooljaar beginnen kennis te
laten maken met de kinderen die het afgelopen schooljaar al naar onze school gingen. En
ook om de ouders de kans te geven elkaar te leren kennen. Het was een doorslaand succes.
Ouders en kinderen hebben genoten. Er heerste een gemoedelijke en hartelijke sfeer. En het
blijft hier bijzonder: mensen met verschillende etnische achtergronden iets gezamenlijk te
laten beleven en respectvol met elkaar te zien omgaan.

· Sathiko Sathhuis Inmiddels is het Sathiko Sathhuis helemaal ingericht voor de opvang van
27 kinderen. 20 Kinderen wonen bij hun ouders, die veelal in een kamer in Kathmandu
bivakkeren. Er zijn nieuwe stapelbedden aangeschaft, extra tafels en stoelen, kasten,
keukengerei, boeken en speelgoed. Het ziet er allemaal goed uit. Het huis is nu wel echt vol,
we zijn al weer aan het nadenken hoe we een nieuwe stroom kinderen in april 2012 kunnen
opvangen.
– Voor het echtpaar dat voor de kinderen zorgt is het werk voor 27 kinderen te veel. Daarom
is besloten om naast de huishoudelijke hulp die al aanwezig was, twee vrouwen in dienst te
nemen die mede zorg dragen voor de zorg van de, veelal jonge, kinderen en de huishouding.
De werkloosheid is hier zo groot dat het niet moeilijk was binnen één dag geschikte
kandidaten te vinden. Vorig jaar al hadden we een zgn. office staff aangesteld. Een jonge,
goed opgeleide vrouw, die heel wat werk voor ons verzet. Zij doet heel veel uitvoerend
werk, waarvoor de bestuursleden geen tijd hebben en onderhoudt contacten met de school en
officiële instanties.
– Afgelopen december is veel aandacht besteed aan de relatie tussen het Nepalese bestuur
en de zorgouders. Die liep toen niet optimaal. Wij waren bang dat dit z’n weerslag zou
hebben op de kinderen. De relatie met het Nepalese bestuur is aanmerkelijk verbeterd. Dat is
duidelijk te merken aan het humeur van de zorgouders en met name ook aan hun houding
ten opzichte van de kinderen. Die is nu zoals we die graag willen zien.

· Huiswerkbegeleiding: Er is een bijeenkomst gepland met een groep studenten en pas
afgestudeerden van universiteit en hogeschool. Daarbij is ook een leidinggevende leerkracht
van de school uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst is om te bespreken hoe deze
studenten, gecoacht door een onderwijskundige, de kinderen en de ouders kunnen
ondersteunen bij het maken van huiswerk. De nadruk zal daarbij liggen op de kinderen die
bij de ouders wonen. Uit de schoolresultaten van het afgelopen schooljaar bleek duidelijk
dat de resultaten van de thuiswonende kinderen achterbleven bij die in het Sathiko Sathhuis.
In het huis is de mannelijke helft van het echtpaar dat de zorg heeft voor de kinderen,
onderwijsassistent geweest op een school. Hij begeleidt de kinderen in ons huis op een
voortreffelijke wijze bij hun huiswerk.
Zeker ook voor de ouders, die zelf veelal geen schoolopleiding gehad hebben, is deze
begeleiding erg belangrijk. Zij zullen kinderen moeten stimuleren huiswerk te maken en als
je onbekend bent met dit fenomeen, is dat knap lastig.
We zullen vast een modus vinden om aan de vraag naar een goede begeleiding te kunnen
voldoen.

· Counseling : A.s. zaterdag zal ook een organisatie die professionele counseling kan bieden
zijn opwachting maken. Wij kiezen voor deze vorm van begeleiding. Zowel voor de
kinderen als voor de staf is alles volkomen nieuw. Dit kan de kinderen, maar ook de staf in
een onzekere/ongemakkelijke situatie brengen. Dan is het goed dat er onafhankelijke
professionals zijn, bij wie betrokkenen in een vertrouwelijke sfeer hun hart kunnen luchten
en gezamenlijk naar oplossingen gezocht kan worden.
· Verzekeringen : Het afsluiten van verzekeringen is hier niet algemeen gebruik. Toch heb ik,
weer via de Rotary, een oriënterend gesprek gehad met een verzekeraar. Ik wil weten wat het
ons kost als we de kinderen en de staf verzekeren voor ziektekosten en de kinderen, de staf
en het bestuur, voor wanneer zij voor ons aan het werk zijn, voor kosten als gevolg van een
ongeval. Het bestuur van de Nederlandse stichting zal de afweging, wel of niet verzekeren
moeten maken aan de hand van de offerte.
· Lange termijn beleid: Met de schoolleiding hebben we gediscussieerd over ons nog vast te
stellen beleid voor de lange termijn. Telkens weer blijkt de bereidheid alles te doen om deze
kinderen een goede kans te bieden. Maar wij realiseren ons terdege dat extra aandacht die
aan onze kinderen besteed wordt, niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van onderwijs
aan de andere kinderen. Onze kinderen krijgen drie keer per week een uur extra les na
schooltijd. Een en ander betekent dat er een grens is aan de opnamecapaciteit van de school.
Dit gevoegd bij het feit dat een eventuele bouw van eigen huizen voor de opvang van de
kinderen in de buurt van de school of in een dorp 10 km van de school 5 keer, resp 3 keer zo
duur is dan verderop in de Kathmandu vallei dwingt ons over de lange termijn goed na te
denken. Onze adviseur, Basu Dev Neupane is daarbij van onschatbare waarde. Met hem ben
ik druk doende allerlei alternatieven op een rij te krijgen.

Jaarrekening 2010
Dankzij voortreffelijk werk van een vrijwilliger is de jaarrekening van 2011 klaar én goedgekeurd.
In bijlage treft u de beknopte versie. Mocht u geïnteresseerd zijn in de lange versie, dan kan dat
over enige tijd via onze website.

Nieuwe website
We hebben een nieuwe flexibele website. Er zal hier en daar nog wel wat aan gesleuteld worden,
maar de basis is er. Ook dit is het werk van een aantal mensen die zich totaal vrijwillig inzetten om
er iets moois van te maken. Nieuwsgierig? Kijk op www.sathikosath.nl.
We hebben hier wel nog een vraag. We zoeken een drietal vrijwilligers die samen de redactie van de
website voeren, het leuk vinden om regelmatig onze site te actualiseren en ook berichten te
versturen via andere sociale media. Dit alles uiteraard in samenwerking met het bestuur.
Enthousiastelingen kunnen zich aanmelden bij info@sathikosath.nl.

Ten overvloede
Maar uiterst belangrijk! Daar waar het Nepalese bestuur van Sathiko Sath steeds meer belast wordt
met het uitvoerende werk, blijft het een grote opdracht voor Nederlandse bestuur om te zorgen voor
voldoende inkomsten. Iedere bijdrage is meer dan welkom. Maar wilt u en kunt u graag wat meer
doen voor onze stichting, dan is een zogenaamde lijfrenteschenking wellicht iets voor u. Hierbij legt
een donateur zich per notariële akte vast om vijf jaar lang een welbepaald bedrag te schenken. Deze
vaste bijdragen gedurende een welomschreven periode bepalen voor een groot gedeelte ons
financiële beleid. Het is ook goed om te weten dat een dergelijke gift als geheel aftrekbaar is van de
belastingen. Want wij zijn ANBI gekeurd. Onze penningmeester, notaris Klaas Wildeboer (tel. 0592
541219) verzorgt de akte gratis. Voor nog meer info, zie ook onze website.

Toelichting jaarstukken 2010  Stichting Sathiko Sath
De ondergetekende:
mr Klaas Wildeboer, tendeze handelende als penningmeester van de Stichting Sathiko Sath,
gevestigd te Meppel, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34109556;
verklaart bij deze onderstaande toelichting te geven op de jaarrekening 2010 van genoemde
Stichting, zoals deze op 28 juli 2011 is opgemaakt door Countus accountants + adviseurs te
Steenwijk, welke jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting op
27 september 2011.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2010.

Exploitatieoverschot.
Gemelde staat van baten en lasten is de winst- en verliesrekening van de stichting over 2010. Het saldo beloopt € 39.992,00. Hierbij dient evenwel een kanttekening te worden gemaakt aangezien de baten van de stichting zijn verhoogd met een tweetal eenmalige schenkingen van totaal
€ 29.329,00 van de Stichting Orlando alsmede met een eenmalige schenking van de Stichting Nelis
van Dril ten bedrage van € 10.500,00. Indien wij deze eenmalige giften met een totale hoogte van € 39.829,00 op het overschot in mindering brengen resteert er nog een klein positief saldo over het jaar 2010, te weten € 163,00. In het jaar 2010 gingen er 28 kinderen op kosten van de Stichting naar de Little Angels School (LAS) in Kathmandu. Aangezien het schooljaar in Nepal start in april 2010 en doorloopt tot april 2011 belopen met name de huisvestingskosten (nog) niet een heel jaar, maar slechts negen (9) maanden. De schoolgelden zijn daarentegen voorafgaand aan het schooljaar betaald en gelden derhalve wel voor een vol jaar.

Beleid 2011. Uitbreiding aantal leerlingen.
Het bestuur van de stichting heeft in het voorjaar van 2011 besloten, zulks mede gelet op het
liquiditeitsoverschot van de Stichting (zie balans), het aantal leerlingen welke op haar kosten naar
de LAS gaan, uit te breiden met 19 kinderen, zodat in april 2011 het aantal "Sathiko Sath"-
leerlingen bij de LAS uitkomt op 47. Het merendeel van deze 19 nieuwe leerlingen dient gehuisvest te worden in het eveneens op kosten van de Stichting geëxploiteerde Sathiko Sath Huis in Kathmandu, waarin momenteel 28 leerlingen verblijven.
De gemiddelde jaarlijkse kosten aan schoolgeld, voeding en huisvesting voor één leerling bedragen
ruwweg € 900,00. Met deze verhoging van het aantal leerlingen voor 2011 naar 47 komt het begrote exploitatietekort voor 2011 op € 15.000,00.
Het bestuur heeft zich op het standpunt gesteld dat aan alle aan het project deelnemende leerlingen
de garantie moet worden gegeven dat zij op kosten van de Stichting minimaal vijf (5) jaar onderwijs aan de LAS kunnen volgen en zo mogelijk deze schoolopleiding kunnen afmaken.
Uitgaande van het vorenstaande en het thans bedragende exploitatietekort (2011) dient er dan een
minimale reserve te zijn van € 75.000,00. Dit laatste bedrag heeft de Stichting dan ook (nagenoeg) in reserve, zoals uit de balans per 31 december 2010 blijkt.

Bestuurslasten.
De bestuursleden werken principieel als vrijwilliger voor de Stichting Sathiko Sath.
Monitoring van het onderhavige project in Nepal wordt dan ook zoveel mogelijk gecombineerd met
anderen redenen van verblijf, zoals reizen en reisleiderschap van de bestuursleden.
Ook een aantal externe adviseurs en de (uitvoerende) accountant werken op vrijwillige basis voor
de stichting. Op deze wijze blijven de bestuurslasten (erg) laag en kunnen de beschikbare middelen nagenoeg geheel worden aangewend voor het doel van de stichting, het aan zoveel mogelijk kinderen bieden van goed onderwijs.

Algemene lasten.
In deze categorie verdient de term advieskosten enige uitleg aangezien hierin mede zijn begrepen de
kosten van een uitgebreide meerdaagse scholing / training die het gehele Nepalese bestuur heeft
gevolgd, teneinde haar bestuurstaken (nog) beter te kunnen uitvoeren.

Rentelasten.
Weliswaar zijn er geen echte rentelasten, maar gelet op het bancaire verkeer en de bijbehorende
geldstromen tussen de Nederlandse Stichting en haar Nepalese zusterstichting brengt de bank wel
provisie en kosten in rekening.
Daarnaast ontstaan er bij de diverse boekingen ook (wissel)koersverliezen, waaraan niet te
ontkomen valt.
Tenslotte dient hierbij nog te worden opgemerkt dat er sprake is van rekenkundige verliezen in
verband met het feit dat in de jaarstukken voor het gehele jaar één koers is aangehouden, te weten
één Euro is honderd Nepalese Rupees.
Tynaarlo, 28 september 2011.
mr Klaas Wildeboer

Nieuwsbrief 5 - december 2010

Sathiko Sath groeit

Voor wie het nog niet wist, Sathiko Sath is een studiefonds voor de kinderen van Nepalese gidsen, koks en dragers. Sinds april 2010 gaan 28 kinderen op kosten van deze stichting naar de Little Angels` School (LAS), één van de beste scholen in Kathmandu en zelfs van heel Nepal. De meesten wonen thuis bij hun ouders. Elf echter verblijven in het Sathiko Sath-huis waar Reba en Radna Kaji de `zorgouders` zijn.
Tussen 4 en 18 december verbleven drie leden van het Nederlandse bestuur in Kathmandu voor monitoring. De tweede helft van december is een goede tijd daarvoor, omdat er dan geen trekkings zijn. Het waren intensieve en hartverwarmende dagen. Natuurlijk liep er hier en daar iets scheef, maar altijd was er die bereidheid om samen naar een constructieve oplossing te zoeken.

Hierbij de belangrijkste ervaringen en de nieuwste ontwikkelingen:
De school
· Iedere keer worden we met open armen ontvangen door de directie van de LAS. Toch maakt ons groepje kinderen maar een miniem deel uit van de totale schoolpopulatie. Maar telkens blijkt weer dat de schoolleiding het als prioriteit nummer één beschouwt om kinderen als die van ons een kans te geven. De directeur –zelf een bergkind– is zijn eigen afkomst niet vergeten! De leerkrachten kennen elk van onze kinderen en weten allerlei details te vertellen over hun ontwikkeling, over de moeite die ze in het begin hadden om zich aan te passen en hoe ze nu opbloeien. We zien het met eigen ogen: 28 stralende kinderen. Hun studieresultaten zijn goed tot zeer goed en gaan in opwaartse lijn. We waren bij de uitreiking van de rapporten aan het einde van het tweede trimester. Een belevenis! Wat een warmte. Elk kind werd op heel eigen wijze aangemoedigd.
· We hebben op dit moment voldoende geld in kas om het aantal studerende kinderen voor het volgende schooljaar (start in april 2011) naar 40 te brengen, met nu al de financiële garantie voor vijf jaar studie. Acht van de nu ingelote kinderen hebben een vader die drager is. Het is voor ons van belang dat vooral ook zij een kans krijgen.
· Dit groter aantal kinderen was van invloed toen we onderhandelden met de LAS over de kostprijs voor het komende jaar. Het versterkte onze uitgangspositie. Het is ons dan ook gelukt om voor 2011-2012 een contract af te sluiten met daarin hetzelfde pakket aan voorzieningen als dit jaar, maar tegen een lagere kostprijs en dat terwijl de inflatie in Nepal ca. 12 % is.

Het huis
· Het Sathiko Sath-huis is goed georganiseerd. Er zijn duidelijke regels voor de kinderen en, wat niet onbelangrijk is, Radna Kaji geeft een prima begeleiding bij het huiswerk. Ook de maaltijden zijn uitstekend. Er heerst een vrolijke stemming.
· Er moesten echter wel wat zaken worden aangescherpt ten aanzien van het financiële beleid Samen met de Nepalese board en de zorgouders hebben we een betere verdeling van taken afgesproken. Reba heeft een extra hulp gekregen. Er kwamen té veel zaken op haar bord. Al bij al zullen deze maatregelen tot meer transparantie leiden. Het is van het grootste belang dat eenieder die in het huis woont, zich daar ook echt thuis voelt.
· Om meer zicht te krijgen op de eisen die het reilen en zeilen van zo`n huis met zich meebrengen, hebben we contact gehad met een soortelijk huis dat al zo`n achttien jaar bestaat. Zonder enige terughoudendheid gaven zij ons een blik in hun `keuken`. Dit was heel bijzonder. Eén van hun belangrijkste adviezen was ervoor te zorgen dat de kinderen kunnen rekenen op een onafhankelijk gekwalificeerd iemand bij wie ze vrijuit kunnen praten, aangezien er een geheimhoudingsplicht is. Tegelijk kunnen er bij counseling wel degelijk zaken aan de orde komen die gecommuniceerd moeten worden, zaken bijvoorbeeld die vragen om een verbetering van het huis of van het functioneren van de staf en de board. Het kan ook zaken betreffen die te maken hebben met de bescherming van de kinderen. De vele praktijkvoorbeelden die de directeur aanhaalde, waren zo herkenbaar dat er nagenoeg onmiddellijk besloten is, zowel door de Nepalese als door de Nederlandse board, om dit advies te volgen.
In het komende schooljaar zal het huis vol zijn. Met het oog daarop is een aantal aanpassingen onmiddellijk gerealiseerd: meer speelgoed en boeken voor de kinderen, en extra spullen voor de keuken. Bovendien zijn we ook al volop aan het nadenken over wat ons te doen staat voor het jaar daarna (2012).

De Nepalese board
· Die is georganiseerd volgens de Nepalese regels. Hij bestaat nu uit negen leden uit vijf verschillende etnische groepen. Twee leden zijn vrouw. Juist zij kunnen voor continuïteit zorgen wanneer de mannen op trek zijn. Daarnaast hebben we iemand aangesteld voor de kantoorwerkzaamheden. Dit is geen overbodige luxe aangezien NGO`s in Nepal op diverse fronten gecontroleerd worden. Nu de moeilijkste hobbels genomen zijn (registratie bij het District Administration Office en bij de Social Welfare Counsel), kunnen we verder zonder de advocaat die ons het afgelopen jaar bijstond.
· Een belangrijk aspect is het verzelfstandigingsproces van de Nepalese board. In feite zijn zij het uitvoerend orgaan. Maar aangezien de mannen en vrouwen van het bestuur geen tot zeer weinig opleiding hebben genoten –wat natuurlijk niet betekent dat zij dom zijn–, ligt hier ook een taak voor ons: zij krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen. In februari hadden we al een coach aangesteld en die doet zijn werk uitstekend. Je ziet hoe de mannen en vrouwen groeien en zelfbewuster worden. Zonder meer indrukwekkend.
We krijgen overigens steeds meer te horen hoe bijzonder de samenstelling van het Nepalese bestuur is. Het blijkt in de praktijk zelden voor te komen dat verschillende etnische groepen zo intensief met elkaar samenwerken. Wij merken ook dat dit niet eenvoudig is. In Nepal is het heel gewoon om langs de lijnen van etniciteit te denken en te handelen; de eigen groep komt eerst. Men is er niet vertrouwd met een solidariteit die dit alles overstijgt. Dat het de mannen en vrouwen steeds beter lukt om het eigenbelang opzij te zetten bij besluitvorming en bij het maken van keuzen, mag bijna als een wonder worden gezien. Wij hopen dan ook ten zeerste dat onze jonge mensen op hun beurt hiervan leren.

De Nepalese maatschappij
Naarmate we vaker aan het werk zijn in Nepal, krijgen we ook buiten het circuit van gidsen en koks en dragers, meer contacten met de maatschappij daar. We ontmoetten een aantal zeer competente mensen. Zij laten ons zien hoe de Nepalese maatschappij functioneert. Met hun kritische vragen houden ze ons steeds opnieuw een spiegel voor. Deze relaties zijn in die zin zeer kostbaar voor ons. Daarnaast zijn deze Nepalezen ook bereid om te investeren in onze stichting. Het betreft volwassenen die met een zekere regelmaat langs gaan in het huis. Maar het zijn ook jonge mensen die het heel normaal vinden om bij voorbeeld onze kinderen, met name diegenen die thuis wonen, te helpen met huiswerk. Want we hebben ontdekt dat juist deze categorie het moeilijk heeft om huiswerk te maken en de nodige discipline daarvoor op te brengen.

Doelstellingen
Al werkend wordt steeds duidelijker welke richting we uit willen. Aanvankelijk was het ons doel om de kinderen afkomstig uit de bergen via onderwijs uitzicht te geven op een goede toekomst. Dat is het nog steeds en zal ook zo blijven. Tegelijk zien we hoe de kinderen vanuit de bergen in een totaal andere wereld terecht komen. We zetten er ons voor in dat ze contact blijven houden met hun familie ver weg. Bij vakanties langer dan een week gaan ze dan ook naar huis. Daarnaast kijken we hoe we ze kunnen motiveren om zich in dienst te stellen van hun eigen mensen in afgelegen gebieden na de afronding van hun studie. Dit is niet onmiddellijk aan de orde; de oudste kinderen zijn nu vijftien. Maar het is wel voortdurend in ons hoofd en hart. De school is daarvan op de hoogte en zij is bereid om in de toekomst hieraan mee te werken.

Last but not least: inkomsten!!
Eén van de belangrijkst opdrachten voor het Nederlandse bestuur is uiteraard het verwerven van fondsen. Zonder geld kunnen we niet doen wat ons voor ogen staat.
Alle bijdragen zijn uiteraard zeer welkom. We verhullen echter niet dat wij het meest hebben aan zogenaamde lijfrenteschenkingen. Hierbij legt een donateur zich per notariële akte vast om vijf jaar lang een bepaald bedrag te schenken. Omdat het om een vast bedrag gaat gedurende een vastgestelde periode, kunnen wij ons beleid hierop afstemmen. Een dergelijke gift is als geheel aftrekbaar van de belastingen, zonder fiscale drempel. Onze penningmeester, notaris Klaas Wildeboer (tel. 0592 541219), verzorgt de akte gratis.
Daarnaast zijn we actief op zoek naar grotere fondsen en denken we aan evenementen die geld kunnen genereren voor ons.
Maar wie weet heeft iemand een grandioos idee. We houden ons aanbevolen.

Informatie
Op dit moment worden de foto`s en de filmpjes verwerkt die tijdens ons verblijf werden gemaakt. In de toekomst zullen jullie hiervan zien en horen op onze website.
Ondertussen is meer informatie te vinden op onze website www.sathikosath.nl. Er kan ook gemaild worden naar info@sathikosath.nl.

GEEF GEEF GEEF GEEF GEEF GEEF GEEF GEEF GEEF GEEF GEEF
zonder studie geen toekomst

Nieuwsbrief Sathiko Sath

WANDELVAKANTIES, TREKTOCHTEN EN EXPEDITIES
HT Wandelreizen | Ten Have 13 | 7983 KD Wapse | tel. 0522-241146 | email: info@htwandelreizen.nl

Website door Zaphyrion SitemapPrivacy & cookies
htwandelreizen.nl maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord